Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Betingelser for at få en alkoholbevilling

Betingelserne for at få en alkoholbevilling findes i Lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Hvem kan få alkoholbevilling?

 

Personer

Der opfylder følgende betingelser:

 • ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted. Næringsbrevet får man ved at søge om optagelse i Næringsbasen via www.naeringsbasen.dk.
 • er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år
 • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs,

Derudover må ansøgeren ikke:

 • have forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover
 • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet 

 

Selskaber m.v.

Der opfylder følgende betingelser:

 • selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted. Næringsbrevet får man ved at søge om optagelse i Næringsbasen via www.naeringsbasen.dk
 • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet skal ansøgeren være fyldt 23 år.

 

Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke:

 • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
 • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2

 

Endelig skal selskabets vedtægter indeholde bestemmelse om:

 • at aktier, anparter eller andelsbeviser ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
 • alle aktier eller andelsbeviser skal lyde på og noteres på navn.
 • overdragelse af aktier, anparter eller andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen.

 

Kriterier, når der gives alkoholbevilling

Når Bevillingsnævnet giver en alkoholbevilling, skal nævnet tage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Der lægges især vægt på følgende

 

Adfærd

Det er Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion, der undersøger de relevante personers vandel. Det sker bl.a. via kriminalregisteret og forespørgsler til andre politikredse, hvor ansøgeren har haft bevilling.

 

Forretningsmæssige kvalifikationer

Bevillingsnævnets sekretariat foretager en vurdering af ansøgerens kendskab til tilsvarende eller andre erhvervsområder og pågældendes evne til at sikre god og retvisende regnskabsførelse.

 

Økonomi

Der skal være en forsvarlig driftskapital. Bevillingsnævnet forventer, at driftskapitalen som minimum kan dække de første 3 måneders driftsudgifter. Sekretariatet undersøger, om der er gæld til det offentlige vedrørende restaurationsdrift, jf. kriterierne for næringsbrev. Der skal afleveres et driftsbudget, hvor der er en realistisk sammenhæng mellem omsætningen og driftsudgifterne. Ansøger skal dokumentere lånte beløb til køb, forpagtning og drift via et låne-dokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at beløbet er indsats.

 

Beliggenhed

Der kan lægges vægt på byplanmæssige forhold, beliggenhed i forhold til skoler og lignende, ligesom der kan tages hensyn til koncentrationen af restaurationsvirksomheder i området i øvrigt.

 

Forsvarlig drift

Bevillingsnævnet vurderer, om der kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.

Bevillingsnævnet lægger vægt desuden vægt på, at der ikke er en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling, at der ikke er andre konkrete forhold, fx sociale eller politimæssige forhold, som gør det betænkeligt, at give alkoholbevilling.