Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er en lokalplan?

Her kan du læse om, hvad en lokalplan er, og hvilke retsvirkninger en lokalplan har for det område, den omfatter.

En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. Byrådet kan gennem lokalplanen fastlægge bindende retningslinier for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning.

 

Lokalplanen regulerer fremtidige forhold

Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser.

 

Planloven fastsætter rammerne

Det er lov om planlægning - kaldet Planloven - der fastsætter rammerne for udarbejdelsen og indholdet af lokalplaner.

Læs Planloven her

 

Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan?

Byrådet skal ifølge Planloven udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning.

Formålet er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse.
Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.

 

Lokalplanforslaget og offentlig høring

Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt.

Ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget indtræder et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, der er omfattet af planforslaget. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil. Endvidere berøres allerede meddelte bygge- eller udstykningstilladelser ikke af planforslaget.

Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter i hvilken udstrækning eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes.

Byrådet kan beslutte, evt. på baggrund af indkomne indsigelser, at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring på ny, hvorefter proceduren gentages.

Find lokalplaner i offentlig høring

 

Den endelige lokalplan

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort dette i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører desuden ikke pligt til at gennemføre bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

 

Kommuneplantillæg

Der skal være overensstemmelse mellem en lokalplan og kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, som lokalplanen skal overholde, og rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillægget beskriver ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelsen af et kommuneplantillæg, offentliggøres tillægget sammen med lokalplanen.